تازه های آب

قطع کامل آب شرب از فضای سبز شهری

استاندار خراسان جنوبی گفت: ظرف دو ماه آینده هیچ شهرداری در استان نباید از آب شرب در فضای سبز شهری استفاده کند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،”محمد مهدی مروج الشریعه ” در شانزدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب و ششمین کارگروه سازگاری با کم آب آبی ، اظهار داشت: برنامه […]